V roku 1950 vznikol Ústav pre hospodársku úpravu lesov(UHÚL) – Lesoprojekt, neskôr premenovaný na Lesoprojekt, ako štátna príspevková organizácia. V roku 2007 po zmene legislatívy a zrušení štátnej taxácie, pokračuje na Slovensku, ako Lesoprojekt, s. r. o., zastrešujúc vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov (LHP) – programov starostlivosti o les (PSL) 1) v Slovenskej republike.

Hlavnou činnosťou Lesoprojektu je vyhotovovanie LHP (PSL).

Lesoprojekt, s .r. o. svojou činnosťou pokrýva územie Slovenska a tak poskytuje všetkým obhospodarovateľom lesa potrebné údaje ku kvalitnému hospodáreniu na lesných pozemkoch.

Dlhoročná prax Lesoprojektu je záruka vysokej odbornosti a kvality vyhotovených LHP (PSL).

1) Od 1. mája 2010 sa na základe Zákona č. 117/2010 z 3. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení názov „lesný hospodársky plán (LHP)“na „program starostlivosti o les (PSL)“ v príslušnom gramatickom tvare.
Lesné hospodárske plány vyhotovené podľa predpisov účinných do 30. apríla 2010 sa považujú za programy starostlivosti o lesy podľa tohto zákona.
Osvedčenia  o  odbornej  a  technickej  spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov podľa predpisov účinných do 30. apríla 2010 sa považujú za osvedčenia o odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy podľa tohto zákona.