• Vyhotovenie LHP/PSL rôznych výmer.
 • Vyhotovenie projektu na zmenu hraníc lesného porastu (roztaxácia).
 • Zameranie , osadenie v teréne a vyznačenie hraníc JPRL (lesa).
 • GPS – MAPLIB – transformácia: LDM, ŤM, OM, KN-E, KN-C, do GPS.
 • Vyhotovenie Znaleckého posudku, odborné vyjadrenie:
  •     zalesňovacieho projektu pri zmene druhu kultúry na lesný pozemok,
  •     určenie všeobecnej hodnoty lesa (ocenenie),
  •     určenie výšky škody na lesnom poraste,
  •     určenie výšky ujmy za obmedzenie obhospodarovania lesného porastu z titulu chráneného územia, alebo zriadeného vecného bremena na lesnom pozemku,
  •     určenie výšky hodnoty mimoprodukčných funkcií lesa,
  • určenie výšky finančných odvodov za dočasné, alebo trvalé vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu (LPF),
  • určenie výšky finančných nákladov:
   • v pestovnej činnosti,
   • v ťažobnej činnosti,
   • v manipulácii a sústreďovaní sortimentov surového dreva,
   • v ochrannej činnosti,
   • v oblasti poľovného hospodárenia,
   • v ostatných inžinierskych činnostiach v oblasti lesníctva.