• Vyhotovenie LHP/PSL malých výmer.
 • Vyhotovenie projektu na zmenu hraníc lesného porastu (roztaxácia).
 • Zameranie , osadenie v teréne a vyznačenie hraníc JPRL (lesa).
 • GPS – MAPLIB – transformácia: LDM, ŤM, OM, KN-E, KN-C, do GPS.
 • Vyhotovenie Znaleckého posudku, odborné vyjadrenie:
  •     zalesňovacieho projektu pri zmene druhu kultúry na lesný pozemok,
  •     určenie všeobecnej hodnoty lesa (ocenenie),
  •     určenie výšky škody na lesnom poraste,
  •     určenie výšky ujmy za obmedzenie obhospodarovania lesného porastu z titulu chráneného územia,
  •     určenie mimoprodukčných funkcií lesa.