Plochová tabuľka (ďalej len PT) predstavuje súbor údajov o lesných pozemkoch v LC. Predstavuje údaje o ich členení, výmere, parcelných číslach, katastrálnych územiach, obhospodarovateľoch, prípadne o vlastníkoch lesa.
Prehľady o lesnom celku sú určené vyhláškou č.453/2006 Z.z. (§ 35, odst.4).

Výstupy PT:

PT 1 – Prehľad pozemkov v LC
PT 11a – Výpis parciel s nezr. vo výmere
PT 12a – Porovnanie hosp. a ev. výmer
PT 3 – Druh vlastníctva
PT 4 – Druh obhospodarovania
PT 5 – LHC, kraje, okresy, K. ú.
PT 6 – Kraje, okresy, k. ú.
PT 8 – Lesné obvody
PT 9 – Vlastníci
PT 10 – Obhospodarovatelia
PT 11b – Nezrovnalosti KN
PT 12 b – Porovnanie hosp. a ev. výmer
PTF – Funkčné plochy
PTS – Sklady
PTB – Biele plochy
PTP – Parcely v K. ú.
PTV – Vlastníci v K. ú.
PTU – Obhosp. v K. ú.
PTO – PT1 len za ostatné les. pozemky