Lesný hospodársky plán (ďalej len LHP) je nástrojom štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. Vyhotovuje sa pre všetky pozemky uvedené v KN-C registri ako lesné pozemky druh kultúry 10. Jednotkou priestorového rozdelenia lesa pre vyhotovovanie LHP/PSL je lesný celok (ďalej len LC). LC je územne ucelená časť lesov, ktorého najmenšia výmera je spravidla 1000 ha, ktorú z vlastného podnetu, alebo na návrh vlastníka alebo správcu určí orgán štátnej správy LH. Pre vlastnícky celok (ďalej len VC), sa vyhotovuje výpis z LHP/PSL.

Súčasti LHP/PSL vyhotoveného pre LC sú:


Súčasti výpisu z LHP/PSL vyhotoveného pre VC sú:

  • opis dielcov a plán hospodárskych opatrení
  • obrysová a porastová mapa (ako je uvedené v Zákone o lesoch č. 326/2005 Z.z. § 40)


Okrem uvedených súčastí môže plán, alebo výpis plánu obsahovať aj iné súčasti. Náklady na ich vyhotovenie uhrádza vyhotovovateľovi plánu ten, na koho žiadosť boli vyhotovené.


V prípade záujmu o iné (nadštandardné) súčasti plánu kontaktujte konateľa spoločnosti – Ing. Jozefa Sásika, prípadne vedúceho pracovnej skupiny, ktorý vyhotovuje (vyhotovoval) Vaše LHP/PSL.
   
Iné

  • rozdeľovník náležitostí LHP
  • postupnosť konaní pri vyhotovení LHP
  • popis LHP
  • prehľadové tabuľky