Prehľady:
A1 – Sumárne údaje z PSL 
1)
A2 – Zalesňovanie 1)
A3/1 – Prehľad po obhospodarovateľoch 1)
A3/2 – Prehľad po obhospodarovateľoch 1)
A4 – Ochranné lesy 1)
A5 – Lesy osobitného určenia 1)
A6 – Plochy drevín a zakmenenia poľa vekových stupňov 1)
A7 – Prehľad plošného zastúpenia drevín a priemerných bonít 1)
A8 – Prehľad zásob drevín po vekových stupňoch 1)
A9 – Prehľad ťažieb drevín na desaťročie 1)
A10 – Prehľad ťažby obnovnej podľa drevín a sortimentov
A11 – Prehľad ťažby výchovnej podľa drevín a sortimentov
A12 – Prehľad ťažby celkovej podľa drevín a sortimentov
A15 – Vývoj obnovných a výchovných ťažieb na nasledujúce desaťročia podľa drevín 1)
A16 – Prehľad prírastkov drevín 1)
A18 – Prehľad prírastkov drevín za jednotlivé kategórie lesa 1)

Pomocné zostavy:
P1a,b,c,d – Prehľad desaťročných ťažbových ukazovateľov a charakteristika vekovej štruktúry
P2 – Prehľad plôch porastov podľa vekových stupňov
P3 – Prehľad plôch podľa HSLT a porastových typov
P4 – Výkaz jednotlivých škodlivých činiteľov podľa drevín
P5 – Prehľad škodlivých činiteľov a poškodenia drevín
P7 – Prehľad funkčných typov podľa prevádzkových súborov
P10 – Očakávané náhodné ťažby v imisných oblastiach
P11 – Plán. údaje podľa sprístupnenosti porastov za kategóriu lesa a spolu
T12 – Zoznam porastov s plánovaným holorubným hospodárskym spôsobom
T1 – Zoznam porastov so sumármi
P12 – Prehľad výmer lesov podľa SOP a kategórii lesov

Porovnávací výkaz:

PV1 – Porovnávací výkaz nového a starého (starého a nového) označenia

Fenotypová klasifikácia:
Sumárne údaje génovej základne
Zoznam lesných porastov s fenotypovou kategóriou dreviny A, B 2)
Prehľad výsledkov fenotypovej klasifikácie
Doplňujúce charakteristiky uznaných lesných porastov s fenotypovou kategóriou A, B 2)
Doplňujúce údaje génovej základne
Návrh na uznanie zdrojov reprodukčných materiálov
Z
oznam všetkých lesných porastov zaradených do fenotypovej kategórie A, B 2)
Zdroje reprodukčného materiálu

Rámcové plánovanie:
ZRC – Základné rozhodnutia a ciele hospodárenia

MOD – Modely po JPRL

 

Zoznamy:
Z1 – Zoznam JPRL podľa obhospodarovateľov lesa
Z2 – Zoznam JPRL obhospodarovateľa lesa v LC
Z3 – Zoznam JPRL s prečistkovou plochou
Z4 – Zoznam JPRL s prečistkovou plochou s dvoma a viac zásahmi
Z5 – Zoznam JPRL podľa druhu zalesňovania
Z6 – Zoznam JPRL s plánovanou obnovnou ťažbou
Z7 – Zoznam JPRL s ťažbovou naliehavosťou 1
Z8 – Zoznam JPRL s ťažbovou naliehavosťou 2
Z9 – Zoznam JPRL s ťažbou výchovnou do 50 rokov
Z10 – Zoznam JPRL s ťažbou výchovnou do 50 rokov s dvoma zásahmi
Z11 – Zoznam JPRL s ťažbou výchovnou nad 50 rokov
Z12 – Zoznam JPRL s ťažbou výchovnou nad 50 rokov s dvoma zásahmi
Z13 – Zoznam JPRL s plánovanou prečistkou a prebierkou
Z14 – Zoznam JPRL určených na premenu
Z15 – Zoznam JPRL určených na prevod
Z16 – Zoznam JPRL s predčasnou obnovou
Z17 – Zoznam JPRL s kalamitným drevom
Z18 – Zoznam JPRL s kateg. lesa „Hospodárske“ a s 5. SOP
Z19 – Zoznam JPRL obhospodarovateľa lesa s kat. lesa „Hospodárske“ a 5. SOP
Z20 – Zoznam JPRL s plánovanou rekonštrukciou
Z21 – Zoznam JPRL podľa OVPZ
Z22 – Zoznam JPRL s uznaným zdrojom rep. materiálu
Z23 – Zoznam JPRL podľa pásma ohrozenia imisiami
Z24 – Zoznam JPRL podľa chránených území a SOP

 

1) – štandardne dodávané k LHP pre LC
2) – štandardne dodávané za účelom schválenia zdrojov reprodukčného materiálu čiernou farbou – ostatné (nadštandardné) výstupy LHP – v prípade záujmu kontaktujte konateľa spoločnosti – Ing. Jozefa Sásika, prípadne vedúceho pracovnej skupiny, ktorý vyhotovuje (vyhotovoval) Vaše LHP.
Náklady na ich vyhotovenie uhrádza vyhotovovateľovi plánu ten, na koho žiadosť (objednávku) boli vyhotovené.


Grafické prehľady – za kategóriu a tvar lesa

Výhľad ťažbových možností a prehľad ťažbových ukazovateľov, Skutočná a normálna výmera vekových stupňov
Prehľad skutočných a ťažbových plôch podľa vekových stupňov
Vývoj ťažieb v nasledujúcich desaťročiach